Q-märkning

Q-märkning och medborgarförslag
En av vår grupps tankar är att försöka q-märka Täljstenen för att lämna kvarteret i möjligaste mån orört.

”K-märkt”
Begreppet ”K-märkta hus” eller kulturhus har ingen juridisk innebörd. Det finns inte i några lagar eller författningar. Kulturhus är ett obestämt men alldagligt begrepp. Inom vissa områden har gjorts kulturhistoriska inventeringar, där byggnader klassats med hänsyn till sitt bedömda kulturhistoriska värde. Bedömningen har gjorts av antikvarisk myndighet eller något museum. En sådan värdering innebär inte heller något lagskydd.

Byggnadsminne
Genom kulturminneslagens 3 kap. kan en byggnad, park, trädgård eller annan anläggning som har ett högt kulturhistoriskt värde förklaras för byggnadsminne. Skyddet är det starkaste och mest långtgående skydd som erbjuds i Sverige för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
Länsstyrelsen för register över byggnadsminnen i respektive län.

Q- eller q-märkning.
Med hjälp av Plan- och Bygglagen kan kommunen i detaljplanen Q-eller q-märka byggnader som bedöms ha ett kulturhistoriskt värde.

Då bostäderna vid Täljstenen inom några år kommer att renoveras och att det finns planer på att kraftigt förtäta Eriksberg, menar vi att det är nödvändigt att Täljstenen skyddas så att området bevarar sin ursprungliga 50-talskaraktär.

Med anledning av detta utarbetade Bevara Täljstenen-gruppen ett medborgarförslag vilket presenterats och godkänts på ett allmänt möte med boende i området. Förslaget har skickats till Uppsala kommun och andra berörda.

Pdf: Läs Medborgarförslaget (öppnas i nytt fönster)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *