Enkäten igen.

Här kommer en kort sammanfattning av vår enkät. 119 svar kom in. Av utlämnade 442 enkäter gör det en svarsprocent på ca. 27%. De flesta har bott en längre tid på Täljstenen (10 år eller mer). Många har svarat att de är ensamstående. De flesta är nöjda med den nuvarande hyran och förväntar sig måttliga eller inga
hyreshöjningar i framtiden. Ett 0-alternativ för hyreshöjningarna väckte stort intresse. Dock kan många tänka sig en hyreshöjning på 1000 kr.
Det som de flesta har problem med är vatten och avlopp och fönster som god tvåa; även elen vållar problem.
Ett uppföljningsmöte kommer innan sommaren.
Vill någon vara med i Plangruppen tag kontakt med Marianne Staaf tel. 070 302 78 96 el. 076 137 72 05
eller Lennart Johansson 0762 13 48 67.

ENKÄTEN

Vi har genomfört en enkät på Täljstenen för att utröna hur de boende ställer sig till
renoveringsfrågor och hyresfrågor. Ett drygt hundratal har svarat på enkäten och den kommer att redovisas vid ett möte längre fram.

Nytt styrelsemöte

I går, 12 september hölls styrelsemöte för Täljstenens plangrupp.

Det beslutades att vi skall försöka gå med som förening i ”Rädda Eriksbergs skogar”. Vi diskuterade även den fortsatta verksamheten. En ny enkät diskuterades, men till slut kom vi fram till att avvakta med detta och begära in Uppsalahems planering för renoveringarna och vad de planerar att göra.

Plangruppen lever!

Bara för att hålla Er något uppdaterade. Plangruppen på Täljstenen hade träff tillsammans med utemiljöombuden den 20 oktober. Frågor som diskuterades ingående var balkongbytena på gård 14-16. Detta har till och med varit behandlat i UNT, men då under aspekten utläggning på entreprenör.
Hur själva slututseendet blir är fortfarande något oklart, men Uppsalahem har lovat att de skall återställas till ursprungligt skick.
En annan fråga var hur vi värvar nya medlemmar till Plangruppen. Det behövs kunniga och intresserade människor för att behålla Täljstenen ursprungliga utseende!

Vad Nytt?

Ja, inte har det hänt så mycket för vår del, det vill säga plangruppen på Täljstenen. Till vår stora glädje har Rädda Eriksbergs skogar fått stopp på den planerade avverkningen och förtätningen i Blodstensskogen bl.a. genom att sätta tummen på naturinventeringen som kommunen underlåtit att göra på rätt sätt. Cinnoberbaggen rules! Dessutom har gruppen tilldelats diplom av Svenska Naturskyddsföreningen för sitt fina arbete!
Vad det gäller Täljstenens arbete kan sägas att plangruppen träffades en gång under 2020. Nu hölls sammanträde den 13 november 2021, så visst blir det glest mellan träffarna i rådande läge. Två av medlemmarna i gruppen har aviserat avflyttning. Sökandet efter nya medlemmar för att möta behovet av renoveringsgrupp har varit ganska fruktlöst. Tyvärr, tyvärr.
Vi måste ta nya tag nu när pandemin börjar släppa sitt grepp. Kanske är det dags att vi börjar jobba för Täljstensskogen!

ENKÄT PÅ TÄLJSTENEN

För att pejla läget inför kommande renovering gick plangruppen och lokala HGF ut med en enkät till alla hushåll på Täljstenen på försommaren.

Här kommer en kort sammanfattning: flertalet trivs bra eller mycket bra och räknar med att bo kvar under längre tid (10 år).

När det gäller synpunkter på lägenheten har ca. 30 % inga anmärkningar, annars har anmärkningar på fönster, el, golv och ventilation förekommit mest.

När det gäller renoveringsfrågor anser 70 % att de vet för lite och behöver mer kunskap.
Nuvarande hyresnivåer anser 90 % vara lagom och efter en renovering anser nästan hälften att en 0 – nivå vore rimlig. En nästan lika stor del anser sig kunna godkänna en höjning i intervallet 500 – 1000 kr.
Synen på K – märkning eller någon annan bevarandeåtgärd var de flesta intresserade av och ville veta mera om.HÅLLBAR; LEVANDE STAD

Tycker du att hyresgäster skall bo kvar efter renovering?
Är du engagerad för varsam och klimatsmart renovering?
För sansad förtätning? Vill du att viktiga grönytor skall bevaras, även där hyresgäster bor? Eller tycker du att hyreshus skall ägas av kommunen, inte av finansbolag?

Lördagen den 5 oktober kl. 12-13 anordnas en manifestation på Celsius-torget. Det blir grymma talare och skön musik!

– Bostad är en rättighet, inte en vara.
– Uppsala. Köp tillbaka allmännyttan!
– Varsam renovering av hyreshus, alla skall kunna bo kvar.
– Bevara Uppsalas innergårdar, hyresgästernas trädgård.
– Sansad förtätning. Bevara gröna ytor, träd och skogar.

Se Facebook ”Hållbar, Levande Stad” för talare och program.

S

Se dokumentärfilmen PUSH!

Vi i plangruppen existerar fortfarande!

Arbetet med att Q-märka Täljstenen ligger lite i träda för närvarande, Men många viktiga saker väntar på avgörande här hos oss i Eriksberg. Vi i vår grupp skall försöka vara lite aktivare i fortsättningen!

Här kommer en push för filmen ”PUSH” av Fredrik Gertten. Efter att ha varit på förhandsvisning med efterföljandepaneldiskussion vill jag starkt rekommendera alla att se den.

Här är visningstider på Fyrisbiografen:
Fre. 20.15
Må 19.30
Ti 17.30
To 15.30

Visningstider på Filmstaden:
Fre-Sö 18.30
Må-To 16.15. 18.30